(wersja obowiązująca od dnia 17.01.2023 r.)

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Piotra Długosza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Długosz ARMAR [NIP 6832083241, REGON 123071111], wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej to Kokotów 568, 32-002 Wieliczka, będącego administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „Zarządca”) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 z późn. zm.) (dalej: „RODO”), który prowadzi sale zabaw pod nazwą: Parki Rozrywki dla dzieci AMPA, na terenie których znajdują się pomieszczenia i strefy zabaw dla dzieci wyposażone w konstrukcje zabawowe i inne urządzenia przeznaczone do zabawy i rekreacji dla dzieci (dalej: „Parki Rozrywki” lub pojedynczo: „Park Rozrywki”) oraz świadczy usługi drogą elektroniczną na stronie internetowej: https://ampapark.pl/  (dalej: „Strona internetowa”) , tj.: danych osobowych:
 2. osób fizycznych, przebywających na terenie Parku Rozrywki, w szczególności dzieci i ich opiekunów;
 3. osób fizycznych, korzystających z usług świadczonych przez Zarządcę w Parku Rozrywki lub w związku z pobytem w Parku Rozrywki, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie internetowej, w szczególności klientów Parku Rozrywki,
 4. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami Administratora, osób upoważnionych do reprezentacji lub kontaktów w imieniu kontrahentów Administratora niezależnie od tego w jakiej formie prawnej kontrahent prowadzi działalność gospodarczą,
 5. Polityka określa również zasady prywatności Strony internetowej oraz wykorzystywania plików Cookies.
 6. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Polityce, dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzania jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług świadczonych przez Zarządcę. 

CZĘŚĆ I – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

– pisemnie na adres: Piotr Długosz ARMAR, ul. Józefa Jedynaka 4, 32-002 Wieliczka 

– pocztą elektroniczną na adres: rodo@ampapark.pl

Monitoring

Administrator informuje, że strefy publiczne w Parkach Rozrywki objęte są monitoringiem wizyjnym.

Administrator informuje, że parking przy Parku Rozrywki -AMPA w Wieliczce objęty jest monitoringiem wizyjnym. 

Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Osobom,  których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych lub uzupełniania danych niekompletnych – zgodnie z art. 16 RODO, 
 3. prawo usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych  – zgodnie z art. 18 RODO,
 5. prawo przenoszenia danych – w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
 7. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody. 
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe nie są również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej zgody osoby, której dotyczą

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PARKU ROZRYWKI ORAZ KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZARZĄDCĘ NA TERENIE PARKU ROZRYWKI LUB W ZWIAZKU Z POBYTEM W PARKU ROZRYWKI:

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, gdy:

Zgoda na podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i w każdym czasie może być wycofana. Sposób wycofania zgody Administrator określa każdorazowo w informacji udzielanej przy pozyskiwaniu danej zgody. 

 • Rodzaje przetwarzanych danych osobowych /obowiązek podania danych:
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
 2. Imię i nazwisko,
 3. Adres e-mail,
 4. Dane adresowe (np. przy fakturach)
 5. Data urodzenia dziecka,
 6. Telefon kontaktowy,
 7. Dane wizerunkowe – w przypadku wejścia na teren objęty monitoringiem wizyjnym Administratora,
 8. W przypadku, gdy osoba fizyczna zawiera z Administratorem umowę, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów: sprzedaży biletów, składania i obsługi rezerwacji, zawarcia umowy świadczenia usług przez Administratora itp. 
 9. Brak podania danych może wiązać się z odmową realizacji usług przez Administratora.
 • Przekazanie danych osobowych

Administrator może udostępnić dane osobowe: 

 1. dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, księgowych dla Administratora, np. podmiotom świadczącym: usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów informatycznych, usługi pocztowe/kurierskie, usługi archiwizacji dokumentów, usługi doradcze, usługi prawne – w ramach odpowiednich upoważnień lub powierzeń,
 2. dostawcom systemu płatności on-line – w przypadku sprzedaży biletów on-line,
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 • Okres przechowywania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe przez następujące okresy:

 1. przez okres trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości, prowadzenia dokumentacji podatkowej,
 3. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody;
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające przetwarzanie danych – w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej. 
 5. nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od dnia nagrania, chyba, że są one dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów prawa lub w sytuacji, gdy Administrator dowiedział się, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu. W takim przypadku okres przechowywania nagrań zostanie wydłużony adekwatnie do zaistniałych okoliczności lub wymogów prawa.
 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

W przypadku korzystania przez klientów Sali zabaw z jej usług za pomocą podmiotów pośredniczących (np. internetowa sprzedaż biletów, usługi płatnicze) oraz kontaktowania się z Zarządcą za pośrednictwem portali społecznościowych czy innych kanałów komunikacyjnych, dla których usługodawcy umieścili np. serwery poza obszarem Unii Europejskiej, dane osobowe mogą być wówczas przetwarzane w państwach trzecich. Administrator zachęca do każdorazowego zapoznawania się z procedurami i politykami prywatności tych podmiotów/usługodawców. 

DODATKOWA INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA, OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH I OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU W IMIENIU KONTRAHENTA.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, bądź podjęcia odpowiednich działań na żądanie ww. osób przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 2. w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym na podstawie przepisów o rachunkowości, podatkowych lub innych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy przy zawieraniu / wykonywaniu umowy, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, stosowania monitoringu wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Rodzaje przetwarzanych danych osobowych /obowiązek podania danych:
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
 2. imię i nazwisko,
 3. firma,
 4. adresy prowadzenia działalności gospodarczej, adres do doręczeń;
 5. NIP, REGON
 6. adres e-mail, numer telefonu,
 7. stanowisko służbowe lub pełniona funkcja,
 8. wizerunek – w przypadku wejścia na teren objęty monitoringiem wizyjnym Administratora,
 9. numer firmowego rachunku bankowego.
 10. Podanie danych wymaganych do zawarcia umowy z Administratorem jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
 • Przekazanie danych osobowych

Administrator może udostępnić dane osobowe: 

 1. dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, księgowych dla Administratora, np. podmiotom świadczącym: usługi wsparcia informatycznego dotyczącego systemów informatycznych, usługi pocztowe/kurierskie, usługi archiwizacji dokumentów, usługi doradcze, usługi prawne – w ramach odpowiednich upoważnień lub powierzeń,
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 • Okres przechowywania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe przez następujące okresy:

 1. przez okres trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń – w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości, prowadzenia dokumentacji podatkowej,
 3. jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rokowań/negocjacji.
 4. nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od dnia nagrania, chyba, że są one dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów prawa lub w sytuacji, gdy Administrator dowiedział się, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu. W takim przypadku okres przechowywania nagrań zostanie wydłużony adekwatnie do zaistniałych okoliczności lub wymogów prawa.
 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

CZĘŚĆ II – STRONA INTERNETOWA I PLIKI COOKIES

Administrator szanuje prywatność użytkowników odwiedzających Stronę internetową https://ampapark.pl/ oraz podejmuje starania, aby każdy odwiedzający Stronę wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. 

Poprzez Stronę internetową dane zbierane są w trzech głównych zakresach:

 1. Formularz kontaktowy – dane obejmują imię, adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu. Dane te są wykorzystywane jedynie do udzielenia odpowiedzi i podjęcia właściwych działań będących adekwatną reakcją na zapytanie. 
 2. Panel sprzedaży – https://ampapark.pl/kup-bilet – przy zakupie biletu do Parku Rozrywki w Krakowie oraz https://ampapark.pl/kup-bilet-wieliczka – przy zakupie biletu do Parku Rozrywki w Wieliczce – dane obejmują imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. Dane te są niezbędne do zakupu biletów on -line. Szczegółowe zasady zakupu biletów on-line określa Regulamin świadczenia i sprzedaży usług drogą elektroniczną publikowany na Stronie internetowej.  
 3. W ramach automatycznego przetwarzania i plików cookies podczas odwiedzin Strony internetowej. Dane zbierane w związku z odwiedzinami Strony internetowej to w szczególności adres IP komputera, czyli niepowtarzalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci Internet pozwalający zidentyfikować m.in. kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

PLIKI COOKIES (tzw. Ciasteczka)

 1. Administrator stosuje pliki danych cookies, które podczas korzystania ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika Strony internetowej.
 2. Stosowanie plików cookies ma na celu zapewnienie poprawnego działania Strony internetowej na urządzeniach końcowych użytkownika.
 3. Mogą Państwo wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, jednak może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Strony internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies. Zgoda na stosowanie cookies może być w każdym czasie cofnięta poprzez dokonanie zmiany ustawień. 

Stosowane typy plików cookies: 

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), 
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), 

Pliki cookies wykorzystywane są do:

 1. celów statystyk i analiz: 

• cookies google-analytics.com – dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl

• cookies Facebook Pixel – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 • celów określenia sposobu używania strony przez użytkowników: 

• cookies inspectlet.com – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal , 

 • celów marketingowych – pod kątem dopasowania ofert dla użytkowników na stronie, aby reklamy były trafne i przyciągały uwagę poszczególnych użytkowników: 

Polityki prywatności znajdują się tutaj: 

• cookies Facebook Ads – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php

• cookies Google AdWords – dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl

 • tymczasowego przechowywania informacji w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. 

• cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.